หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นหาข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นหาข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์

admin mtihm
2020-07-01 16:33:17

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นหาข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์

     วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.ภรณ์นภัส เบินท์ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ  ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคลากรในศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf