คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


 ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
    - Master of Commerce (Hospitality Management) University of Western Sydney, Australia
    - บธ.บ. อุตสาหกรรมบริการ

  โทร : 02-160-1540
  e-mail : pornnapat.be@ssru.ac.th
  Website
www.teacher.ssru.ac.th/pornnapat_be/


  ดร.  ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและบันเทิง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2558
    - บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551
    - บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545

  โทร :
  e-mail :
  Website :  ผศ. ฉันทัช  วรรณถนอม
    - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
    - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

  โทร : 02-1601548
  e-mail : touchpeak@hotmail.com, chantouch.wa@ssru.ac.th 
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/chantouch_wa  ดร. วีระ  วีระโสภณ
    - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
    - ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร : 02-1601540
  e-mail : weera.we@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/weera_we/