อาจารย์ประจำสาขาวิชา


 ผศ.ดร. รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
   - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - Doctor of Philosophy, the Institute of Tourism Research, University of Bedfordshire, Luton, United Kingdom
    - Master 2 en Management du Tourisme & HÔtellerie Internationale, UFR Sport, Tourisme, Hotellerie Internationale, Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan, France
    - Executive Master of Business Administration (EMBA.) in International Hotel Management.(Master de Management du Tourisme-Specialité: HÔtellerie Internationale), Institut Vatel, Nîmes, France
    - Master of Business Administration International, Griffith University, Gold Coast, Australia
    - Bachelors of Arts in Tourism (First Class Honours), Faculty of Humanities, Kasetsart University

  โทร : -
  e-mail : miss_raweewan_18@yahoo.com
  Website : www.teacher.ssru.ac.th/raweewan_pr/


 ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
    - Master of Commerce (Hospitality Management) University of Western Sydney, Australia
    - บธ.บ. อุตสาหกรรมบริการ

  โทร : 02-160-1540
  e-mail : pornnapat.be@ssru.ac.th
  Website : www.teacher.ssru.ac.th/pornnapat_be/


  ดร.  ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ประวัติการศึกษา
    - บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและบันเทิง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2558
    - บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551
    - บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545

  โทร :
  e-mail :
  Website :